Chulalongkorn university centenary Park


อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย… ป่าในเมือง “ต้นแบบระบบนิเวศสีเขียวของเมือง” 

      สวนสาธาณะใหม่ใจกลางเมือง มีพื้นที่ ขนาด 28 ไร่ ได้ออกแบบเน้นให้มีพื้นที่กิจกรรมหลากหลาย รวมทั้งส่วนพื้นที่สีเขียว เพื่อการเรียนรู้  ระหว่างนิสิตกับชุมชน คนกับธรรมชาติ เชื่อมต่อแนวแกนสีเขียว ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย ภายในอุทยาน มีการปลูกพืชพรรณพื้นถิ่นหลากหลายชนิด ด้วยแนวคิด “ป่าในเมือง” รวมถึงต้นไม้หลักของอุทยานฯ อย่างต้นจามจุรี สัญลักษณ์ของจุฬาฯ และมีอาคารอเนกประสงค์ สำหรับจัดนิทรรศการและกิจกรรม พร้อมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยห้องเรียนรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์ และสระรับน้ำฝนด้านหน้าเพื่อกักเก็บน้ำ เป็นต้นแบบ สวนสาธารณะในเมือง ในฐานะพื้นที่หน่วงน้ำในเมืองอีกด้วย

     อุทยานจุฬาฯ 100 ปี คือ ป่าในเมือง และพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนกรุงเทพฯ ขนาดใหญ่ร่วม 30 ไร่ บริเวณด้านตะวันออกของถนนบรรทัดทองซึ่งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพมหานคร เป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับการพัฒนาจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้แรงบันดาลการออกแบบจาก “การเติบโตของกิ่งรากจามจุรี” ซึ่งยืดหยุ่นกับการใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบท และเชื่อม “โครงสร้างระบบนิเวศสีเขียวของเมือง” (Urban Green Infrastructure) ในระดับชุมชน โดยการกำหนดแผนผัง การออกแบบระบบนิเวศ ระบบน้ำ ระบบพฤกษศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม รวมไปถึงการบริหารจัดการ ภายในอุทยานจุฬาฯ 100 ปี ที่มีความสอดประสานกันอย่างลงตัวเพื่อนำไปสู่การเป็นอุทยานที่เชื่อมโยงกับชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากพืชพรรณไม้ที่เลือกสรรเพื่อความสวยงามและร่มรื่นแล้ว พื้นที่ภายในอุทยานยังแบ่งเป็นโซน ต่างๆ เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ เช่น

     พื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์ (Construct Wetland) เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศ และนันทนาการ เป็นระบบการหมุนเวียนน้ำในอุทยาน  เป็นหัวใจของการออกแบบที่ว่าง ใช้ระบบชีววิศวกรรมเพื่อการบำบัดน้ำ และสร้างระบบนิเวศในพื้นที่เมือง พื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์ในส่วนต่างๆ ของอุทยาน จะช่วยกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้รดน้ำต้นไม้ และเป็นพื้นที่ซึมน้ำ-หน่วงน้ำของเมือง

     อาคารอเนกประสงค์ เป็นการออกแบบที่สะท้อน “การพระราชทานที่ดินให้แก่จุฬาฯ เพื่อคืนประโยชน์สู่สังคมส่วนรวม” ด้วยลักษณะอาคารที่สอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นที่ภูมิทัศน์ เป็นสถาปัตยกรรมที่เปรียบเสมือนซุ้มประตู (Gateway) จากกระบวนทัศน์ทางธรรมชาติวิทยา เป็นที่หลักเขต (Landmark) ให้กับอุทยาน 100 ปี  จุฬาฯ พาดยาวไปสองฝั่งถึงหลังคาเขียว (Green Roof) เชื่อมต่อกันอย่างมีเอกภาพ

     สวนซึมน้ำ (Porous Park) ให้อุทยานทำหน้าที่เป็นฟองน้ำของเมืองด้วยการออกแบบสัณฐานอุทยานให้มีความลาดเอียง เพื่อเพิ่มความสามารถในการซึมน้ำดัก และกักเก็บน้ำฝนในช่วงหน้าฝน และนำน้ำกลับมาใช้ในช่วงหน้าแล้ง รวมถึงบ่อหน่วงน้ำ ทั้งแบบเปียก (Retention Pond) และแบบแห้ง (Detention Pond) เพื่อขัง และชะลอน้ำฝน ก่อนระบายออกสู่สาธารณะโดยสามารถหน่วงน้ำไว้ในพื้นที่ได้ประมาณ 3-4ชั่วโมง

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาบัณฑิต ตอบโจทย์สังคม รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนเมือง เป็นการมอบของขวัญอันทรงคุณค่าให้แก่สังคม ในวาระ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการสนองตอบพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 องค์พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้สร้างสรรค์ประโยชน์อันไพบูลย์ให้แก่ประเทศไทยนับเนื่องได้ถึงหนึ่งศตวรรษ และจะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป เปรียบประดุจต้นจามจุรีใหญ่ที่แผ่รากฝังลึกในแผ่นดิน มีร่มเงาปกแผ่ให้ผู้อยู่ใต้ร่มจามจุรีนี้ตราบนานเท่านาน

     - เชิญชม 3D Animation อุทยานจุฬาฯ 100 ปี -


Chulalongkorn university centenary Park
Chulalongkorn university centenary Park
Chulalongkorn university centenary ParkOur projects :
       Project Chulalongkorn University Centenary Park
       Project Magnolia s Ratchadamri Boulevard
       Project Rosewood Bangkok Hotel
       Project Siriraj Piyamaharajkarun Hospital-SiPH
       Project Bangkok Government Complex (Chaeng Watthana)
       Project Hamad Medical City
       Project Rama 9 Square (Plot1.2)