Language  
eng tha


       MEP Engineering Design Services

     EEC ให้บริการงานด้านการออกแบบและให้คำปรึกษางานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานในอาคาร รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการและธุรกิจของเจ้าของโครงการ ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล โดยประกอบด้วย

          - ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
          - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
          - ระบบสุขาภิบาล
          - ระบบป้องกันอัคคีภัย
          - ระบบบำบัดน้ำเสีย
          - ระบบระบายน้ำ
          - ระบบบริหารและจัดการอาคาร
          - ระบบรักษาความปลอดภัย
          - ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
          - ระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบผลิตพลังงานร่วม, ระบบทำความเย็นรวม, ระบบบริหารและจัดการน้ำ เป็นต้น
          - ระบบพิเศษอื่นๆ เช่น ระบบก๊าซทางการแพทย์, ระบบห้องผ่าตัด, ระบบผลิตไอน้ำ, ระบบลมอัด เป็นต้น