Language  
eng tha


Innovation and Patents


สิทธิบัตรการประดิษฐ์

1.ระบบการเพิ่มศักยภาพของถังสำรองน้ำเย็นสำหรับการปรับอากาศ (CWS+)
2. ระบบการจ่ายอากาศบริสุทธิ์เฉพาะ (DEECS)
3. ระบบการควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำเย็นแบบอัตราการไหลแปรเปลี่ยน (DVCS)
4. เครื่องทำความเย็นให้อากาศก่อนเข้าเครื่องผลิตไฟฟ้าชนิดกังหันก๊าซ (GIAC)
5. ระบบผลิตความเย็นร่วมกับไฟฟ้า (GIES)
6. เครื่องปรับอากาศสำหรับการแพทย์ (HAU)
7. ระบบทำความเย็นให้อากาศก่อนเข้าเครื่องผลิตไฟฟ้าชนิดกังหันก๊าซ โดยวิธีทำความเย็นด้วยสารดูดความชื้น (TIAC)


eec