นายเกชา ธีระโกเมน สำเร็จการศึกษา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช 2518 เริ่มทำงานในตำแหน่ง วิศวกรรมเครื่องกล บริษัท กมลสุโกศล จำกัด และเป็นวิศวกรระบบป้องกันอัคคีภัย บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิง จำกัด ต่อมาในปีพุทธศักราช 2519 ได้ก่อตั้ง บริษัท อีอีซี จำกัด โดยทำงานในตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็น หัวหน้าฝ่ายออกแบบ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตามลำดับ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท อีอีซี กรรมการผู้จัดการบริษัท
อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และผู้อำนายการสถาบันอีอีซี อคาเดมี่ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการพัฒนามาตรฐานด้านวิศวกรรม บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมให้มีมาตรฐานในระดับสากล

                นายเกชา ธีระโกเมน เป็นผู้ริเริ่มการนำหลักการของ “พลังงานสะอาดและยั่งยืน (Green & Sustainable)” และแนวคิดในการสร้าง “ระบบการทำงานสู่ความสำเร็จ (Key to Success)” มาประยุกต์ เพื่อสร้างการออกแบบงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ มีผลทำให้ได้ระบบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงาน ถือว่าเป็นต้นแบบ ในการออกแบบ ด้านปรับอากาศ เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ผลงานที่มีคุณค่า เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง ในวงการของวิศวกรรมเครื่องกล นอกจากนี้ ยังมีความชำนาญวิชาชีพด้านการออกแบบ และก่อสร้าง ในงานวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และวิศวกรรมสุขาภิบาลสำหรับอาคารสูง อาคารที่มีขนาดใหญ่ และอาคารโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ
นายเกชา ธีระโกเมน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ที่มีผลงานดำเนินโครงการขนาดใหญ่มากมาย อาทิ ศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์ ฟิวเจอร์พาร์คพลาซ่า ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สนามบินสุวรรณภูมิ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย โรงแรมโอเรียลเต็ล โรงแรมโนโวเทล ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร อาคารและสถานีรถไฟฟ้า MRTA และ  BMCL ในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม สหรัฐอาหรับอิเมเรตส์ เป็นต้น

                ด้านวิชาการได้เขียนตำราเกี่ยวกับงานวิศวกรรมงานระบบ เช่น มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัย มาตรฐานการปรับอากาศและระบายอากาศ มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม ความรู้เบื้องต้นวิศวกรรมงานระบบ คู่มือวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอาคาร รวมถึง บทความวิชาการ ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานความปลอดภัย การปรับอากาศ และระบายอากาศ ที่เผยแพร่ในวารสารทั้งภายในและต่างประเทศ ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในวิชาชีพ และผลงานต่างๆ ที่ผ่านมา ทำให้นายเกชา ธีระโกเมน เป็นที่ยอมรับในวงการวิศวกรรม

                นอกจากงานทางวิศวกรรมแล้ว นายเกชา ธีระโกเมน ยังได้อุทิศตนทำประโยชน์ให้แก่สังคม ด้วยการมีส่วนร่วมในการก่อตั้งสมาคมและองค์กรวิชาชีพหลายแห่ง อาทิ เช่น สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกล และไฟฟ้าไทย สถาบันอาคารเขียวไทย ซึ่งล้วนแต่เป็นองค์ที่มีผลงานที่ก่อประโยชน์แก่สังคม และยังดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย อุปนายก และเลขาธิการสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อุปนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน ประธานสาขาสมาคม ASHRAE ประจำประเทศไทย ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กรรมการมูลนิธิอาคารเขียวไทยและสถาบันอาคารเขียวไทย บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมและการก่อสร้างราชบัณฑิตยสถาน รวมถึงในระดับนานาชาติก็ได้รับการแต่งตั้งจาก ASHRAE, USA ให้เป็น Nominating Committee และ Distinguished Lecturer นายเกชา ธีระโกเมน ได้รับความไว้วางใจจากวิศวกรทั่วประเทศจนได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร ถึง 2 สมัย ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาวิศวกร

                ผลงานที่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นผลให้องค์กรที่สำคัญๆ ได้มอบรางวัลเกียรติคุณ ต่อ นายเกชา ธีระโกเมน หลายรางวัล อาทิเช่น วิศวกรดีเด่นทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2541 วิศวกรปรับอากาศดีเด่นโดยสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551 บุคคลคุณภาพแห่งปี 2010 Quality Person of The Year 2010 โดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รางวัลเกียรติยศในระดับนานาชาติ ASHRAE Fellow Award จาก ASHRAE ประเทศ สหรัฐอเมริกา ประจำปีพุทธศักราช 2552 “ASEAN Honorary Member Award” ประจำปีพุทธศักราช 2554 จาก ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO)

ความภาคภูมิใจ

                ผมมีปณิธานที่ต้องการให้บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ซึ่งในวันนี้ เชื่อว่าบริษัท อีอีซี ซึ่งมีอายุครบ 40 ปี ในปีนี้ ได้เป็นบริษัทไทยบริษัทหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาไทยที่ไม่ได้น้อยหน้ากว่าบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่เป็นสาขาของบริษัทระดับสากลในประเทศไทยใดๆ นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบที่เหนือกว่า เช่น ระบบการฝึกอบรม การพัฒนาระบบงาน และมีอาคารที่ทำการที่เป็นของตัวเองที่เป็นอาคารเขียวและอาคารอนุรักษ์พลังงาน

                วิศวกรที่ผ่านการทำงานที่ อีอีซี เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของวงการ และยังเกื้อหนุนกัน ทำให้ อีอีซี เป็นสถาบันที่สร้างคนที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับประเทศไทย ดั่งเช่นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้กล่าวไว้ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” วิศวกรที่ได้ทำงานที่ อีอีซี เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงจึงเป็นการศึกษาต่อเนื่องจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย


แนวคิดในการดำเนินชีวิต

                ผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องบุญกรรมครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องเดียวกันกับหลักพื้นฐานทางวิศวกรรมที่ว่ากิริยาเท่ากับปฏิกิริยา ถ้าไม่เท่ากันเมื่อไรก็พังเมื่อนั้น คนโกงจะโดนโกง คนทำชั่วจะได้รับกรรมในที่สุด นอกจากนี้ยังเชื่อในชะตาชีวิตว่าทุกคนเกิดมาด้วยจุดประสงค์อะไรบางอย่าง และเติบโตด้วยความยากลำบาก เมื่อถึงเวลาจาก ต้องภาคภูมิใจได้ว่าเกิดมาแล้ว ไม่เสียชาติเกิด

                ถ้าเราอยากจะได้ เราก็ต้องให้ก่อนตามกำลังความสามารถ คนที่ไม่รู้จักแบ่งปันก็จะไม่ได้อะไรเลย การทำงานก็เหมือนการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง ผมมีบุญที่ได้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทำให้มีโอกาสทำงานและทำบุญไปด้วยกัน เพราะงานวิศวกรรมเป็นงานบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากเรามุ่งมั่นให้งานออกมาดี เป็นประโยชน์กับผู้ใช้หรือกับสาธารณะก็เท่ากับเป็นการทำบุญไปในตัว ปัจจัยของความสำเร็จอยู่ที่นวัตกรรม ศักยภาพและความสามารถในการสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่า ไม่ยึดติดกับความคุ้นเคย สิ่งที่ใครๆ เขาก็ทำกัน และสูตรสำเร็จ ในขณะเดียวก็ต้องพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้เพราะการสอนผู้อื่นก็เหมือนกับสอนตัวเอง

                คนที่ประสบความสำเร็จต้องมีความฝัน มีแรงบันดาลที่จะสร้างความฝันเป็นจริง สะสมปัจจัยต่างๆ จากการเรียนรู้ และลงมือทำเมื่อมีโอกาส ด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับหลักทางธรรมชาติ โดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบถ่ายทอดความรู้ จึงเขียนหนังสือและบทความต่างๆ มาตั้งแต่เริ่มทำงาน และได้จัดตั้งสถาบัน อีอีซี อาคาเดมี และทำให้ผมมีเพื่อน มีผู้อ่าน มีพันธมิตร มีเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นจำนวนมาก ที่ช่วยเกื้อหนุนจนกิจการและครอบครัวได้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้